top of page

Tietosuojaseloste

 

Rekisterin nimi: Kansanedustaja Antti Häkkäsen uutiskirjeen sähköpostilista

 

Uutiskirjeen voi tilata verkkosivujen kautta tai esittämällä pyynnön henkilökohtaisesti Antti Häkkäselle tai rekisterin ylläpitäjälle. Tilaajat saavat uutiskirjeen sähköpostitse noin 12-24 kertaa vuodessa. Henkilötietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen.

 

Tämä seloste antaa tietoja tilaajan henkilötietojen käsittelystä ja tilaajan oikeuksista rekisteröitynä.

 

Uutiskirjeen tilaajista tallennetaan nimi, sähköpostiosoite ja paikkakunta. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo päättyy. Jos kerätyt osoitteet osoittautuvat toimimattomiksi, tiedot poistetaan rekisteristä.

 

Jokaisessa uutiskirjeessä tarjotaan tieto miten perua tilaus. Tilauksen voi perua myös lähettämällä viestin rekisterin ylläpitäjälle. Kun tilaus perutaan, henkilötiedot hävitetään viivytyksettä.

 

Viestinnän kehittämiseksi voidaan kerätä tietoja uutiskirjeeseen liittyvistä aktiviteeteista, kuten esimerkiksi siitä, kuinka moni on avannut uutiskirjeen.

Rekisterinpitäjä

 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii avustaja Helen Josefsson

sähköpostiosoite: helen.josefsson@eduskunta.fi

puhelinnumero: 050 570 2796

 

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä tarvittavat yhteystiedot (kerrotaan kohdassa Rekisterin tietosisältö) henkilöiltä, jotka haluavat liittyä Antti Häkkäsen uutiskirjeen sähköpostilistalle saadakseen Antti Häkkäseltä tietoa eduskuntatyöstä ja muista ajankohtaisista asioista.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohdan a alakohta). Suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn voi peruuttaa milloin tahansa.

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tilaamalla uutiskirjeen verkkosivuilla ja antamalla tilaukseen vaadittavat tiedot.

 

Tietoja pääsevät käsittelemään Antti Häkkänen ja Helen Josefsson


Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennetaan
- Nimi
- Sähköpostiosoite

- Paikkakunta

Henkilötietojen säilyttämisaika


Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa tiedot sitten, kun niiden käsittely ei enää ole käyttötarkoitus huomioiden tarkoituksenmukaista (tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo päättyy). Jos kerätyt osoitteet osoittautuvat toimimattomiksi, tiedot poistetaan rekisteristä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua

 

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa

 

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukkomuodossa. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu.

 

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjä. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

 

Tietojen luovutukset ja siirrot

Uutiskirjeen lähettämisessä käytetään eduskunnan syyskauden 2019 alkaessa The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun. Käsittelijä on EU-U.S. Privacy Shield Framework -sertifioitu toimija Yhdysvalloissa, joten henkilötietoja voi siirtyä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Euroopan komissio katsoo, että riittävän tietosuojan tason edellytykset täyttyvät Privacy Shield -järjestelyyn sitoutuneiden yritysten osalta. Mailchimpin tietosuojakäytäntöihin voi tutustua osoitteessa: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

Henkilötietoja ei siirretä muille osapuolille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten.

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Kerättyjä tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätöksentekoon tai profilointiin.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page