top of page

Kymmenen kokoomuslaista kuntateesiä


  1. Vastuuta kaikista asukkaista, ei vain äänekkäimmistä. Kuntapolitiikka ei sovi yhden asian liikkeelle. Kunnassa on pidettävä huolta kaikista asukkaista ja kaikista asioista. Esimerkiksi päivähoidosta päätettäessä on otettava huomioon riittääkö rahat myös uuteen vanhainkotiin – ja onko yrityksiä ja työpaikkoja, joiden synnyttämillä tuloilla kaikki maksetaan. Jos juostaan yhden asian perässä pelkästään äänekkäimpiä miellyttäen, syntyy useasti vakavia vahinkoja joillekin kunnan asukkaista. Kunnan päätöksissä on kuitenkin kyse ihmisten elämän kannalta tärkeimmistä asioista: koti, työ, arjen turvallisuus, lasten koulutus, terveys, harrastukset ja muut arkielämän suuret asiat. Ilman huolellista harkintaa, aiheutuu vahinkoa sinulle tärkeille asioille. Kokonaisuus on ymmärrettävä ja asioihin on perehdyttävä vakavalla harkinnalla. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että päätökset perustuvat tietoon, niissä huomioidaan tasapuolisesti kaikki sukupolvet ja otetaan kokonaisuus huomioon. Pitää olla rehti ja reilu. Sydän ja oikeudentunto kohdillaan.

  2. Tasapuolisuus, tietoperustaisuus ja avoimuus. Ihmiset ovat yhdenvertaisia riippumatta kotitaustasta tai tuloista. Kenelläkään ei ole etuoikeuksia esimerkiksi hoitojonoissa ohitteluun. Kokoomus ei aseta ketään lain yläpuolelle, eikä suosi mitään ammattiryhmää tai muuta etuporukkaa toisten kustannuksella. Ajamme kunnan asukkaiden tasapuolista kokonaisetua, myös tulevien asukkaiden. Pystymme perustelemaan päätökset järkevästi ja katsomaan itseämme peiliin illalla. Perustamme päätöksemme tietoon ja vaikutusarvioihin, emme mutu-tuntumaan tai mielivaltaan. Toimimme kotikunnassamme yhteistyötä ja positiivista joukkuehenkeä rakentaen, emme heikentäen. Kyse on kuitenkin kotikunnastamme, eikä tunkiosta. Kannatamme myös avoimuutta päätöksenteossa ja veronmaksajien rahojen käytössä. Palvelujen kustannukset ja rahankäyttö pitää tehdä vertailukelpoiseksi, jotta voidaan hakea naapurikunnista tai yrityksiltä parempia toimintatapoja. Avoimuus on kehityksen moottori. Päättäjien ei myöskään tarvitse pelkästään jakaa. Kyllä suomalaiset tietävät, ettei kaikki tule ilmaiseksi ja helpolla. Yksilöllä on oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia muita kohtaan. Siksi sydän ja oikeudentunto on pidettävä kohdillaan.

  3. Valta paikallisille ihmisille, ei keskusjohdolle. Monilla puolueilla on kaipuuta keskusjohtoisuuteen. Parhaat ratkaisut ja ideat syntyvät kuitenkin arjen ammattilaisten toimesta paikallistasolla. Kokoomus tunnistaa ihmisten vapauden, vastuun ja yhteistyön voiman. Kun yksilöt innostuvat tekemään ja ottamaan vastuuta omasta elämästään, siitä syntyy hyvän kierre yhteiskuntaan. Syntyy yhdistystoimintaa, harrastuksia, yrittäjyyttä, työtä ja elinvoimaa. Vastuu paikallisten ihmisten palveluista ja verorahoista hoidetaan parhaiten, kun päätösvalta on lähellä. Paikallisuus on myös parasta lääkettä populismiin ja ihmisten aitoon osallisuuteen. Kunnallinen päätöksenteko oli parasta lääkettä kansan yhtenäisyydelle myös 1918 tapahtumien jälkeen. Vastuun kantaminen ei ole räyhäämistä ja mustavalkoista huutelua yhden asian perässä vaan maltillista kokonaisuuksien ja kaikkien kuntalaisten ymmärtämistä. Mitä kauemmaksi päätösvalta viedään, sitä useammat ihmiset passivoituvat ja sitä heikommin päätökset ottavat huomioon juuri kotikunnan olosuhteet. Siksi Kokoomus kannattaa esimerkiksi työpaikoilla paikallisen sopimisen lisäämistä, kuntapäättäjien vastuuta kotikunnan asioista ja luotamme osaaviin opettajiin, sairaanhoitajiin sekä muihin paikallistason ammattilaisiin ilman, että jokaista ammattilaisen kädenliikettä pitäisi tarkkaan lailla ohjata.

  4. Kunta on asukkaiden yhteisö, ei pelkkä julkisen vallan virkakoneisto. Yhteisöön kuuluvat asukkaat, yhdistykset, yritykset ja muu täysin julkisen organisaation ulkopuolinen toiminta. Pääosa kunnan alueella tapahtuvasta toiminnasta ja elinvoimasta syntyy aivan muualla kuin kunnan kabineteissa. Harrastusjärjestöt, yksityiset kaupat, ravintolat, tapahtumat, harrastukset ja muut toiminnot. Tämä on ideologinen ero erityisesti suhteessa vasemmistopuolueisiin, joissa julkisen vallan kaikkivoipaisuutta ihmiselämän kokonaisvaltaisessa ohjaamisessa korostetaan jatkuvasti. Tämä ideologinen ero heijastuu käytännön päätöksiin monin tavoin.

  5. Taloudellinen ja sosiaalinen elinvoima syntyy ihmisten aktiivisuudesta. Kaikki 309 kuntaa ovat erilaisia. Olosuhteet ovat erilaisia, mutta kaikkialla pätee samat perusperiaatteet. Mitä enemmän ihmiset aktivoituvat ja tekevät, sitä enemmän kunnassa on elinvoimaa. Mitä enemmän on yrittäjämyönteisyyttä, kannustusta yhdistystoimintaan, rohkaisua uusiin ideoihin ja muuhun oma-aloitteiseen toimintaan, sitä enemmän on taloudellista elinvoimaa ja sosiaalista elämää. Päättäjien tehtävä on kannustaa ihmiset liikkeelle.

  6. Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vastuu toisista. Ihmisten aito aktiivisuus ja toimeliaisuus luovat sosiaalista hyvinvointia. Hyvät julkiset palvelut tarvitaan, mutta tosiasia on se, että mitkään julkisen vallan resurssit eivät riitä, jos virkamieskoneistolla yritetään korvata ihmisten omaehtoisen sosiaalisen elämän toimeliaisuus ja yhteisöllisyys. Esimerkiksi partiolaiset, martat, MLL-aktiivit, luontoyhdistykset tai urheiluseurat luovat yhteisöllisyyttä, mielekkäitä harrastuksia ja elinvoimaa vain, jos ihmiset ovat aktiivisia. Terveyttä edistävä liikunta, vanhusten ja nuorten yksinäisyyttä vähentävä vapaaehtoistoiminta tai erilaisten tapahtumien järjestäminen ovat pääosin vapaaehtoisten varassa. Kunnan päättäjien tehtävä on tukea ihmisiä oma-aloitteisuuteen ja vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan. Välittämistä ja sosiaalista vastuuta ei voi ulkoistaa virkamiehille. Siksi sydän on oikealla tässäkin asiassa.

  7. Yksilöllisyyttä ja mahdollisuuksien tasa-arvoa, ei massakohtelua ja tasapäistämistä. Jokainen ihminen on erilainen ja ainutlaatuinen. Jokaisella on omia heikkouksia ja vahvuuksia. Sairaudet, oppimisen vahvuudet ja vaikeudet tai muut yksilölliset ominaisuudet pitää huomioida. Jos ihmisiä kohdellaan massana tai jonkin ryhmän jäsenenä, yksilön toiveet ja tarpeet jäävät järjestelmän rattaisiin. Massakohtelu on yleensä kalliimpaa ja resurssit ohjautuvat väärin. Verot nousevat turhaan. Resursseja jaetaan kaikille, vaikka tarpeet ovat yksilöllisiä. Kokoomuksessa suosimme useasti täsmällisiä ongelman juurisyihin puuttuvia yksilöllisiä ratkaisuja niin koulutuksessa, sosiaaliturvassa, työmarkkinoiden sääntelyssä kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tuorein esimerkki on vasemmistohallituksen tekemä oppivelvollisuusuudistus, jossa rahaa jaetaan massakohteluna koko ikäluokalle, vaikka resurssit pitäisi kohdentaa yksilöllisten oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja tukemiseen. Toinen esimerkki löytyy terveydenhuollosta, jossa Kokoomus on tukenut nykyistä monimuotoista palvelutuotantoa ja ihmisten oman valinnanvapauden lisäämistä, kun taas Marinin vasemmistohallitus ajaa monimuotoisten palvelujen ja ihmisen valinnanvaran supistamista.

  8. Verot ja maksut on pidettävä kurissa. Veroja tarvitaan, mutta jokaisella veronkorotuksella on negatiivisia vaikutuksia. Veronkorotus ja ”pakolliset maksut” leikkaavat eläkeläisen, palkansaajan ja yrittäjän toimeentuloa ja ostovoimaa. Monet ovat tiukoilla ja tekevät pitkää päivää töissä, jotta voivat maksaa asuntolainat, auton kulut, lasten ruuat, lääkkeet ja muut arjen menot. Kokoomus puolustaa työstä tai tulotasosta riippumatta ahkeruutta ja toimeliaisuutta. Se hyvä mitä toiselle annetaan, on jonkun täytynyt ensin työllään tehdä. Paras lääke on kannustaa yrittäjyyteen ja työntekoon, jolloin jaettavaa on enemmän ilman veronkorotuksia. Yhden veroprosentin korotus kunnallisverotuksessa tarkoittaa keskituloiselle lähes 400 euroa pois lompakosta vuodessa. Siis pois omasta ja perheen kulutuksesta, palvelualan työllistävistä yrityksistä ja hyvinvoinnista. Tämän takia Kokoomus vastustaa veronkorotuksia enemmän kuin muut puolueet. Tämän takia kokoomuslainen kuntapolitiikka on paras tae ostovoimasi ja toimeentulosi puolustamiseksi. Esimerkiksi Mäntyharjussa SDP, Keskusta ja Perussuomalaiset korottivat viime vuonna veroja varmuuden vuoksi, vaikka ei ollut välttämätöntä tarvetta. Kokoomus vastusti turhaa veronkorotusta, ja olisimme jättäneet nämä rahat eläkeläisen, palkansaajan ja yrittäjän lompakkoon omaan kulutukseen.

  9. Yhteistyö yritysten kanssa vähentää veronkorotuksia. Kuntien välillä on huimat erot palvelujen kustannuksissa ja laadussa. Kuntapäättäjät voivat järjestää palveluja kalliisti tai edullisesti. Jos päättäjät eivät ota käyttöön parhaita keinoja palvelujen järjestämiseksi, kuntalaisten verot nousevat tarpeettomasti. Tämä paine kasvaa tulevina vuosina. Tämän takia Kokoomus kannattaa, että kunnat tekevät yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa palvelutuotannossa ja tehtävien hoitamisessa. Meille on tärkeää, että palvelut ovat helposti saatavilla, laatu on hyvä ja valvonta pelaa. Se ei ole olennaista, kenen palkkalistoilla esimerkiksi siivooja tai lääkäri on. Jos yritys tekee esimerkiksi katujen aurauksen laadukkaasti, mutta 10% kuntaa halvemmalla, yritykseltä kannattaa palvelu ostaa. Miksi? Koska silloin kuntalaisten veroja ei tarvitse nostaa ja kuntalaisen lompakossa on enemmän rahaa omaan toimeentuloon. Kokoomus on paras tae sille, että palvelun laatu ja verotuksen taso ovat kohdillaan.

  10. Mahdollisuuksia enemmän kuin uhkia. Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia, jos niitä haluaa oikeasti nähdä. Päättäjäksi ei kannata valita sellaisia, jotka jäävät maalailemaan pelkkiä uhkakuvia. Nyt uuden teknologian ja digitaalisuuden aikakaudella ratkaisuja löytyy vielä enemmän, jos asenne on kunnossa. Kotimaasta löytyy jo naapurikunnista ja yrityksistä uusia ratkaisuja. Suomessa tuottavuusloikka otettaisiin jo pelkästään sillä, että parhaat käytännöt levitettäisiin muihin kuntiin. Soten kustnnusten hillinnässä onnistuttaisi jo sillä, että tehokkaimmat käytössä olevat palvelumallit levitettäisi myös tehottomille alueille. Ideologisista syistä monet puolueet eivät ole tähän valmiita. Myös maailmalla innovatiivisimpien kaupunkien ja yritysten toimesta on jo tehty monet ratkaisut meille valmiiksi. Hyviä käytäntöjä kopioimalla ja ihmisten ja yritysten innovointikykyä hyödyntämällä tulevaisuus näyttää valoisalta. Palvelujen järjestämiseen ja kunnan kehittämiseen pitää olla edistysuskoa ja avointa mieltä. Siksi Kokoomus. Siksi sydän on oikealla.
Comentários


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page